top of page

BESKÆFTIGELSE

Vi har stor erfaring med en række tilbud inden for beskæftigelsesområdet. Vi hjælper mennesker, som allerede er på arbejdsmarkedet og som har behov for støtte til at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet samt mennesker, som har behov for støtte til at finde deres vej ind på arbejdsmarkedet.

 

Vi henvender os både til offentlige samarbejdspartnere og private virksomheder.

OVERBLIK

 1. Virksomhedsrettede forløb

 2. Mentorforløb

 3. Arbejdsfastholdelse

 4. Ungeforløb

Virksomhedsrettede forløb

 • Afklaring af arbejdsressourcer

 • Afklaring af skånebehov

 • Afklaring af eventuelle behandlingsbehov

PROSO udarbejder beskrivelser af borgeres arbejdsressourcer ved etablering af virksomhedsrettede forløb herunder ved tæt opfølgning til såvel borger samt arbejdsgiver. Dette i borgerforløb, hvor det fra jobcentrets side vurderes, at der er behov for en grundig beskrivelse af borgerens arbejdsressourcer, kompetencer samt eventuelle skånebehov.

 

Arbejdsevnebeskrivelsen vil kunne danne grundlag for en vurdering af, hvilke tiltag der kan/skal iværksættes for, at borgeren kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet med udarbejdelsen er at beskrive borgerens arbejdsevne/arbejdsressourcer fyldestgørende og dybdegående, således at der på denne baggrund kan foretages en vurdering af eventuelle yderligere tiltag i forhold til borgerens fremtidige arbejdsmarkedsperspektiv herunder borgerens mulighed for at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

2

Mentorforløb

 • Forberedende/understøttende forløb

 • Støtte til fremmøde i fx behandlingsforløb, møder i offentligt regi mv.

 • Fastholdelse i uddannelsesforløb

 • Fastholdelse i job

Erfaringer viser, at mange borgere ikke får det optimale udbytte af et beskæftigelsesrettet forløb, da borgeren af helbredsmæssige, sociale og/eller personlige årsager har behov for et forberedende eller understøttende mentorforløb.

 

PROSO kan tilbyde et forberedende/understøttende forløb, med beskæftigelse som overordnet formål, i form af mentorstøtte til praktisk støtte/træning i hjemmet, støtte til/under helbredsmæssigt udredningsforløb, eksponering/træning ved social angst, motivationsarbejde, undersøgelse af årsager til barrierer for en arbejdsmarkedstilknytning, støtte borger ved møder i jobcentret, sundhedssektoren mv. herunder generelt hjælpe borger med at navigere i det offentlige system, huske samt deltage ved aftaler osv.

 

Der kan ligeledes være tale om støtte til fastholdelse i praktikforløb, uddannelsesforløb el.lign.

3

Arbejdsfastholdelse

 • Fastholdelse i job (afhængig af medarbejderens udfordringer)

 • Mulighed for omplacering på arbejdsplads

 • Mulighed for omlægning af arbejdsopgaver

PROSO kan hjælpe med arbejdsfastholdelse, som handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage deres daglige arbejdsopgaver eller bevare deres job som følge af sygdom eller andre livsomstændigheder.

 

Af menneskelige og økonomiske hensyn kan det betale sig at iværksætte en tidlig aktiv indsats for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen i et evt. sygdomsforløb.

 

Formålet med indsatsen er i samarbejde med medarbejder og arbejdsgiver at undgå eller afkorte medarbejderens fraværsperiode.

I Q4 2023 lancerer vi et nyt fastholdelsestilbud, PROSO WORK. Se mere her.

4

Ungeforløb

 • Unge med udfordringer udover ledighed

 • Uddannelsesafklaring

 • Afklaring af barrierer/ressourcer

 • Motivationsarbejde

PROSO tilbyder forløb for unge i alderen 18-29 år, som udover ledighed også har andre udfordringer af fysisk, psykisk eller social karakter.

 

Målet er selvforsørgelse i form af en tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Vi tilbyder herunder uddannelsesafklaring for unge, som har behov for støtte til at afklare relevante uddannelsesområder herunder drøftelse af eventuelle barrierer for/udfordringer i forbindelse med uddannelsesvalg og efterfølgende uddannelsesstart.

 

Det kan i forbindelse med uddannelsesafklaring ligeledes afklares, hvorvidt det vil være relevant at iværksætte et virksomhedsrettet forløb med henblik på afklaring af, hvorvidt et konkret uddannelsesvalg/område er realistisk for borgeren.

Vi er klar. Kontakt os i dag:

bottom of page